The Hague Gentrification Map

Haagse Gentrificatiekaart

About

Welcome to the The Hague Gentrification Map. This online research project strives to map out gentrification as it happens in the city of The Hague, as well as other housing struggle related issues. If you have information that you see missing from the map or that could in another way contribute to this research project, please contact us via gentrificatiemonitor(at)riseup.net.

Over

Welkom op de Haagse Gentrificatiekaart. Dit online onderzoeksproject probeert gentrificatie in kaart te brengen zoals het zich voordoet in Den Haag, alsook andere woonstrijd gerelateerde zaken. Als u informatie heeft die nog ontbreekt op deze kaart of op andere wijze aan dit onderzoeksproject bij zou kunnen dragen, neemt u dan alstublieft contact op via gentrificatiemonitor(at)riseup.net.

Mission

Gentrification is a hard to pinpoint process that often silently slips into neighbourhoods and is generally noticed by the people most effected when it's already too late to effectively resist it. By means of this crowd sourced map we want to unmask this invisible enemy and contribute to preventing the further sell out of the city.

Missie

Gentrificatie is een moeilijk te duiden proces, dat meestal geruisloos in wijken doordringt en vaak pas door haar slachtoffers wordt opgemerkt wanneer het te laat is om er effectief tegen in actie te komen. Door middel van deze 'crowd sourced' kaart willen we deze onzichtbare vijand ontmaskeren en zo bijdragen aan het voorkomen van de verdere uitverkoop van de stad.

What is gentrification?

Gentrification is a big word for a process by which older (often multicultural) working-class neighborhoods are increasingly inhabited by (predominantly white) households with higher incomes, attracted by the relatively low housing prices, characteristic appearance of the neighborhood and its location close to the center. On the one hand, gentrification leads to the upgrading of a neighborhood or district - on the other, it pushes tenants out, to other parts of the city (or beyond), tearing apart families and neighborhood communities with high-quality social connections.

How it starts

Gentrification usually starts with changes that attract new, wealthier residents and exclusive businesses. After years of municipal neglect and disinterest, attention is suddenly being paid to landscaping, urban cleaning and infrastructure. Other indicators that in conjunction with each other, can indicate the gentrification of a neighborhood are the presence of students, a creative class, investments by project developers, renovation and splitting or contracting of homes.

The intermediate outcome

The neighborhood is improving: at least in terms of diversity, public amenities, liveliness through hip catering establishments, young entrepreneurship and a flourishing creative sector. That in itself sounds positive, but it is not for the local residents who see their rent and prices in their neighborhood rise rapidly: in contrast to their income! The cheap corner shop is being replaced by a luxury supermarket; the neighborhood café is bought by a hip lunchroom; the old factory building with artists has to make way for an architectural firm.

The unjust result

The constant increase in the attractiveness of the neighborhood is being used by wealthy investors to ultimately force not only the less affluent residents to leave, but also the businesses and initiatives that have brought the neighborhood its new look. When the neighborhood is ultimately only affordable for wealthy newcomers, the gentrification process is complete. We believe that neighborhoods can and should flourish without destroying and displacing communities. After all, everyone is entitled to reasonable housing and humane treatment. We consider gentrification, as a process of 'urban colonisation', unjust and unacceptable. All over the world it has become a threat to residents and public housing as a fundamental universal priority.

Wat is gentrificatie?

Gentrificatie is een moeilijk woord voor een proces waarbij oudere (vaak multiculturele) arbeiderswijken steeds meer worden bewoond door (overwegend witte) huishoudens met hogere inkomens, die zich laten aantrekken door de relatief lage huizenprijzen, karakteristieke uitstraling van de buurt en haar ligging dichtbij het centrum. Aan de ene kant leidt gentrificatie tot de opwaardering van een buurt of stadsdeel — aan de andere kant drijft het huurders naar andere delen van de stad (of daarbuiten), waardoor families en buurtgemeenschappen met kwalitatief sterke sociale verbanden uiteen worden getrokken.

Hoe begint het

Gentrificatie begint meestal met veranderingen die nieuwe, rijkere bewoners en exclusieve bedrijven aantrekken. Na jaren van gemeentelijke verwaarlozing en desinteresse is er opeens wel aandacht voor groenvoorziening, stadsreiniging en infrastructuur. Andere indicatoren die, in samenhang met elkaar, kunnen wijzen op het gentrificeren van een buurt zijn de aanwezigheid van studenten, een creatieve klasse, investeringen door projectontwikelaars, renovatie en splitsing of samentrekken van woningen.

Tussenliggende uitkomst

De buurt gaat erop vooruit: ten minste, op het gebied van diversiteit, openbare voozieningen, levendigheid door hippe horeca-tentjes, jong ondernemerschap en een florerende creatieve sector. Dat klinkt op zichzelf positief, maar dat is het niet voor de bewoners die hun huur en de prijzen in hun wijk in hoog tempo zien stijgen: in tegenstelling tot hun inkomen! De buurtwinkel wordt vervangen door een luxe supermarkt; het buurtcafé wordt opgekocht door een hippe lunchroom; het oude fabriekspand met kunstenaars moet plaatsmaken voor een architectenbureau.

Het onrechtvaardige resultaat

De constante toename van de aantrekkelijkheid van de buurt wordt gebruikt door vermogende investeerders om uiteindelijk niet alleen de minder welvarende bewoners te dwingen om te vertrekken, maar ook de ondernemingen en initiatieven die de buurt haar nieuwe uitstraling hebben gebracht. Als de buurt uiteindelijk alleen nog maar betaalbaar is voor rijke nieuwkomers, is het gentrificatieproces volbracht. Wij zijn van mening dat buurten kunnen en moeten floreren zonder gemeenschappen uiteen te drijven. Iedereen heeft immers recht op redelijke huisvesting en een menswaardige behandeling. Wij vinden gentrificatie, als een proces van 'stedelijke colonisatie', onrechtvaardig en onacceptabel. Overal ter wereld vormt het een bedreiging voor bewoners en de volkshuisvesting als een fundamentele universele prioriteit.

How does the map work

We have depicted the city as a puzzle of connected neighbourhoods. Each neighbourhood is highlighted in a colour that indicates the phase of the neighbourhood in relation to the gentrification process, as you can see in the legend. In more detail: "not (yet) gentrified" denotes neighbourhoods where the gentrification process has not happen yet or has barely started; "gentrify(ing/ed)" indicates neighbourhoods where the gentrification process is clearly happening; and "historically rich" denotes neighbourhoods that where initialy designed for very wealthy residents or where the gentrification process was completed long ago. Click on a neighbourhood for relevant information and specific examples of the sale of social rent and manifestations of housing struggles, such as community organising against evictions and squatting actions as a protest against abuses in the housing marked. You can also find more information about the neighbourhood via additional links.

Hoe werkt de kaart

We hebben de stad afgebeeld als een puzzel van aaneengeschakelde wijken. Elke wijk is uitgelicht in een kleur die aangeeft in welke fase de wijk verkeerd m.b.t. het gentrificatieproces, zoals u in de legenda kunt zien. In detail: "(Nog) niet gegentrificeerd" markeerd wijken waar het gentrificatie process niet of nauwelijks begonnen is. "Gentrificerend/Gegentrificeerd" geeft wijken aan welke vollop aan het gentrificeren zijn en "Historisch rijke buurt" indiceert wijken welke oorspronkelijk alleen toegankelijk zijn geweest voor heel rijke bewoners of plekken waar het gentrificatie process al een lange tijd geleden voltooid is. Klik op een wijk voor relevante informatie en specifieke voorbeelden van de uitverkoop van sociale huur en uitingen van woonstrijd, zoals gemeenschapsorganisatie tegen huisuitzettingen en kraakacties als protest tegen misstanden in de woningmarkt. Daarnaast kunt u via extra links meer informatie vinden over de wijk.

Disclaimer!

This map is an ongoing 'work in progress', depending on the input of everyone who wants to contribute to it. We do not pretend to provide a complete overview.

Disclaimer!

Deze kaart is een voortdurend 'werk in uitvoering', afhankelijk van de input van iedereen die eraan mee wil werken. We pretenderen geen volledig overzicht te bieden.